• Olej opałowy 2019


    •  

     Zabiele, dnia 7 grudnia 2018 r.

      

      

     ZAPROSZENIE

     DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

      

      Szkoła Podstawowa w Zabielu

     Zabiele 110

     18-500 Kolno

     tel. (086) 278-30-14

     Godziny urzędowania : pn-pt 8:00-15:00

      

      

     zaprasza do składania ofert na:

      

     Dostawę oleju opałowego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego

      

     I.     Przedmiot zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 000 litrów oleju opałowego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, zgodnie z poniższymi parametrami:

     Gęstość w temp. 15°C

     g/cm3

     0,83

     Lepkość kinematyczna w temp 20°C

     mm2/s

     3,5

     Temperatura zapłonu

     ° C

     60

     Temperatura płynięcia

     ° C

     -30

     Zawartość wody 

     mg/kg

     55

     Zawartość siarki

     % m/m

     0,07

     Wartość opałowa

     MJ/kg

     42,6

      

     Uwaga: Ilość oleju może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych determinujących konieczność ogrzewania pomieszczeń szkoły.

      

     Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego u Dostawcy, w terminie 24 h od złożenia zamówienia (pismo, fax, telefon).

     Dostawca zobowiązany jest dostarczać olej opałowy posiadający aktualne atesty, które należy załączać do każdorazowej dostawy.

     Realizacja zamówienia będzie wg cen regulowanych,  w zależnych od wahań  na rynku paliwowym. Przy każdorazowej dostawie oddzielnie cena 1 litra oleju opałowego składać się będzie z następujących elementów:

     ·        aktualna cena producenta netto (zł/litr) umieszczona w oficjalnym cenniku hurtowym paliw obowiązującym na dzień zamówienia, publikowanym na oficjalnych stronach internetowych producenta oferowanego oleju opałowego

     ·        plus stała marża handlowa lub minus upust (stały/a przez cały okres realizacji zamówienia, zawierający wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową)  w zł doliczona lub odliczona do dostawy jednostkowej za 1 litr

     ·        Do ceny dolicza się 23 % VAT.

      

     II.      Rodzaj zamówienia: dostawa

      

     III.   Termin realizacji zamówienia

      Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

      

     IV.    Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

     Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie zamawiającego – Szkoła Podstawowa w Zabielu, 18‑500 Kolno, Zabiele 110.

     Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

     -     Ewa Lipnicka – dyrektor szkoły

      

     V.       Miejsce i termin składania ofert

     Ofertę w zamkniętej kopercie wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w niniejszym zaproszeniu należy złożyć w sekretariacie szkoły – do dnia 17.12.2018 r. godz. 1100.

      

     Wykonawca przedkłada dokumenty w kopercie:

     -     zaadresowanej do zamawiającego na adres podany na wstępie

     -     posiadającej oznaczenie:

     „Oferta na dostawę oleju opałowego

     -     posiadającej nazwę i adres oferenta

      

     VI.    Warunki udziału w postępowaniu

     O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

     a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

     b)      posiadania wiedzy i doświadczenia;

     c)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

     d)      sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.

      

     VII.  Opis sposobu przygotowania oferty

     1.    Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia

     2.    Wraz z ofertą należy złożyć:

     a.              aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

     b.             dokumenty poświadczające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (koncesja na obrót paliwami płynnymi lub inny dokument),

     c.              wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia,

     3.    Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

     4.    Oświadczenia należy złożyć w oryginale a dokumenty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

      

     VIII.   Opis sposobu obliczania ceny

     1.    Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

     2.    Przy obliczeniu ceny oferty należy uwzględnić ceny sprzedaży paliwa obowiązujące u producenta w dniu 7 grudnia 2018 r.

     3.    W formularzu cenowym należy obliczyć cenę 1 litra paliwa brutto po pomniejszeniu o proponowany upust.

     4.    Upust w określonej przez Wykonawcę wysokości będzie obowiązywał przez cały okres, na który zostanie zawarta umowa.

      

     IX.     Kryterium oceny ofert

     Ustala się, że kryterium oceny ofert będzie, po spełnieniu wymaganych warunków cena z podatkiem VAT – 100 %

      

     Cena powinna również uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

      

     X.       Warunki płatności

     1.    Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktur.

      

     XI.    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej).

      

      

      

      

      


      

     Wymagane załączniki:

     1. Formularz ofertowy
     2. Formularz cenowy
     3. Projekt umowy