• WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

     • Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

     • PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

       

      Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych.

      Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

      · 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski

      · 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka

      · 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

      Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w formie, np.

      · w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;

      · na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;

      · korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);

      · na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

      Zachęcamy, aby uczniowie przesłaliswoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną.

      Próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

      Życzymy powodzenia!

      Dyrektor i Rada Pedagogiczna

      Szkoły Podstawowej w Zabielu

     • PROWADZENIE I OCENIANIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ OD 25 MARCA 2020

     • 1. Szkoła w prowadzeniu nauki zdalnej:
      - zwraca szczególną uwagę na równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym
      dniu,
      - uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów,
      - przestrzega zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

      2. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów wskazanych przez nauczyciela, w szczególności rekomendowanych przez MEN (platformy edukacyjne), CKE, OKE a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów TV i PR. Głównym narzędziem pracy zdalnej w Szkole Podstawowej w Zabielu jest e-dziennik i Messenger .

      3. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (lub innego sposobu po ustaleniu z dyrektorem szkoły).

      4. Uczeń ma obowiązek:
      - systematycznego uczestniczenia w kształceniu na odległość,
      - wykonywania wskazanych do samodzielnej realizacji zadań w domu,
      - podejmowania aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia,
      - posiadania swojego konta w dzienniku elektronicznym,
      - założenia konta użytkownika na wybranej przez nauczyciela platformie edukacyjnej, jeśli pozwalają na to możliwości techniczne i posiadany w domu sprzęt.

      5. Komunikacja między nauczycielem a uczniem i rodzicem odbywa się głównie poprzez dziennik elektroniczny, Messenger, pocztę elektroniczną oraz telefonicznie.

      6. Uczeń oraz jego rodzice na bieżąco mogą monitorować osiągnięcia edukacyjne poprzez dostęp do dziennika elektronicznego.

      7. Uczeń oraz rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela z prośbą o dodatkowe uzasadnienie otrzymanej przez ucznia oceny.

      8. W przypadku niedostępności wymienionych w pkt 5 formy komunikacji uczeń i jego rodzice są zobowiązani do kontaktu z dyrektorem szkoły w celu zorganizowania alternatywnego źródła komunikowania się.

      9. Wychowawca klasy wspiera i pomaga swoim wychowankom w trudnościach w czasie kształcenia na odległość. Wychowawca klasy także udziela stosownych porad rodzicom swoich wychowanków.

      10. Nauczyciel może zrezygnować z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, form sprawnościowych, doświadczalnych i praktycznych na rzecz form pisemnych.

      11. Zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów regulowane są przez dotychczasowe Przedmiotowe Systemy Oceniania.

      12. Formy prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki, prace klasowe, zadania domowe i inne) oraz ich ocena są realizowane zgodnie z zapisami w Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (terminy dotyczące: zapowiadania prac pisemnych, poprawy, zaliczania w przypadku nieobecności ucznia, poprawy przez nauczyciela itp.).

      13. Sposób i terminy przesyłania prac określa nauczyciel z uwzględnieniem możliwości technicznych uczniów.

      14. Nauczyciel może także monitorować postępy uczniów poprzez platformy edukacyjne.

      15. Nauczyciel zachowuje w miarę możliwości technicznych ocenione prace uczniów.

       

      Oceniania zachowania w czasie nauki zdalnej

      1. W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 czasowo zawiesza się stosowanie dotychczasowego  regulaminu  oceniania zachowania uczniów od dnia 12.03.2020r., biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie od tego czasu mają mniejszą możliwość  otrzymywania zarówno uwag pozytywnych, jak i negatywnych.

      2.Wychowawca, wystawiając końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia, bierze pod uwagę:

      • Ocenę śródroczną zachowania
      • Zachowanie ucznia podczas zajęć przeprowadzonych w szkole w II półroczu w okresie od 03.02.2020r.  do 11.03.2020r. (zapisy w zeszycie uwag)
      • Zachowanie ucznia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uwzględniając w szczególności:
       • Uczestnictwo w zdalnym nauczaniu – frekwencja na zajęciach, zaangażowanie, sumienność, wywiązywanie się z powierzonych obowiązków (np. potwierdzanie otrzymywania wiadomości poprzez komunikatory, odpowiadanie na pytaniainformacja zwrotna).
       • Systematyczne i terminowe odsyłanie zadanych prac nauczycielowi.
       • Przestrzeganie zasad savoirvivre podczas komunikacji zdalnej (powitanie, podpisanie się imieniem i nazwiskiem itp.). Dbałość o piękno mowy ojczystej. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej – np. nie zakłócanie zajęć lekcyjnych prowadzonych on-line, przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość;
       • Usprawiedliwianie nieobecności n nauczaniu zdalnym przez ucznia/rodzica.
       • Niesienie pomocy innym, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, tworzenie grup wsparcia wśród społeczności szkolnej.
       • Przygotowanie miejsca pracy do nauki.

      3. Zachowanie ucznia podczas nauczania zdalnego ustala wychowawca, uwzględniając uwagi pozytywne i negatywne wszystkich uczących nauczycieli. Jest ona ostateczna.

      • podczas oceniania realizowania obowiązków wynikających z nauczania zdalnego należy uwzględnić indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia oraz szczególne sytuacje rodzinne.

       

       

      Aneks do WSO został opracowany przez zespoły przedmiotowe w formie e-konsultacji.

      O wyżej wymienionych zmianach uczniowie i rodzice zostaną poinformowani poprzez stronę internetową szkoły

       

     • Uczniowie!!!!

     • Każdego dnia, na stronie tvp.vod.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji „eSzkoła” będziecie mogli znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia. Na początek Telewizja Polska proponuje wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. 

     • Drodzy Uczniowie

     • Jeszcze inna propozycja na naukę w domu!!!!

      Telewizja Polska przygotowała dla Was:

      - specjalne pasmo edukacyjne dla dzieci: TVP ABC godz. 8.00 - 13.00

      - specjalne pasmo edukacyjne dla młodzieży: TVP Kultura godz. 13.00 - 17.00

     • Niezapomniane jasełka w Szkole Podstawowej w Zabielu

     • „Przygotuj serce na przyjście Pana” – pod tym hasłem 19 grudnia 2019 w Szkole Podstawowej w Zabielu odbyły się uroczystości wprowadzające  nas w okres świąt Bożego narodzenia .

      Główną częścią tego  dnia  było przedstawienie jasełkowe pt. „Broda Heroda”. To pełna humoru i wzruszeń niebanalna historia Świąt Bożego Narodzenia. Obok postaci Maryi, Józefa, Heroda, pasterzy, aniołów i diabłów na scenie  pojawiły się zwierzęta ze szczególną rolą pewnej ptasiej rodziny, której losy krzyżują się z przeżyciami Świętej Rodziny w Nazarecie.  Swoje umiejętności aktorskie, taneczne i wokalne zaprezentowały dzieci oddziału przedszkolnego oraz klas starszych.

      Za sprawą niezwykłej scenografii, pieczołowicie dobranych strojów i rekwizytów oraz piosenek, tańców i przede wszystkim  ciekawego scenariusza, zgromadzeni przenieśli się w czasy narodzin Jezusa. Przedstawienie rozbawiło publiczność, czasami zaskoczyło, ale przede wszystkim pobudziło do refleksji nad odwieczną walką dobra ze złem.

       Za swój artystyczny trud wykonawcy i wszyscy ci, dzięki którym przedstawienie było tak dobrze przygotowane, otrzymali gromkie brawa, a dzieci kosz słodyczy od pani Beaty Pietruszki Podlaskiego Kuratora Oświaty.

      Na widowni zasiedli wyjątkowi goście: pani Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty,  Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno, Anastazy Jan Kalinowski przewodniczący Rady Gminy Kolno, Witold Gronostajski dyrektor łomżyńskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Białymstoku wraz z  panią Dorotą Szymonowicz starszym wizytatorem , Stanisław Szymańczyk dyrektor ZOPO w Kolnie, Bogusława Sekścińska radna gminy Kolno, Jacek Smaka sołtys wsi Kolimagi , pani Małgorzata Przytuła przewodnicząca  Rady Rodziców oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie. Jak na spotkanie opłatkowe przystało były też życzenia i tradycyjne łamanie się opłatkiem. Każdy uczestnik spotkania otrzymał piernikowe serce, a honorowi goście świąteczne stroiki przygotowane przez jedną z mam.

    • MIKOŁAJKOWA WYCIECZKA DO ŁOMŻY
     • MIKOŁAJKOWA WYCIECZKA DO ŁOMŻY

     • 03.12.2019r. (wtorek) z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego wybraliśmy się na mikołajkową wycieczkę do Łomży. Nieco „przyspieszone” Mikołajki postanowiliśmy spędzić w kinie, oglądając film o poświęceniu i przyjaźni - „Był sobie pies 2”. Zrelaksowani, a niektórzy wzruszeni wróciliśmy do szkoły.

      Mikołaju!! - 06 grudnia liczymy jeszcze na upominki w butach!!!!!!

      Okres świąteczny – czas start!!!!!

       

    • Andrzejki szkolne!
     • Andrzejki szkolne!

     • Rada Samorządu Uczniowskiego serdecznie zaprasza wszystkich uczniów i wychowawców klas IV - VIII na wróżby andrzejkowe i dyskotekę szkolną w czwartek 28.11.2019r. od godz 17.

     • 101. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

     •  

       W Szkole Podstawowej w Zabielu obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w piątek 8 listopada o godzinie 11:11, ponieważ wtedy cała społeczność szkolna włączyła się w akcję „ Szkoła do hymnu” i wspólnie odśpiewała cztery zwrotki hymnu narodowego.

      12 listopada odbył się apel przygotowany przez uczniów. Klasa 8 przedstawiła historię losów Polski w przełomowych momentach dla odzyskania niepodległości. Uczniowie  klas 1-3 uświetnili apel wzruszającym śpiewem i krótką scenką pokazującą rządy polskich władców oraz ich wybitne osiągnięcia.

      Mali i młodzi artyści spowodowali, że uroczystość była pełna wzruszeń i emocji. Na widowni zasiedli zaproszeni goście, pani dyrektor, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

      Na zakończenie apelu wspólnie odśpiewaliśmy kilka pieśni patriotycznych, oddając tym samym hołd poległym za Ojczyznę i jednocześnie włączając się w akcję „Patriotyczne Śpiewanie”. Całą uroczystość podsumowała Pani dyrektor Ewa Lipnicka, podkreślając powagę tej rocznicy.

    • ''Młodzi głosują" w SP w Zabielu
     • ''Młodzi głosują" w SP w Zabielu

     • W Szkole Podstawowej w Zabielu, tak jak w ponad 900 szkołach w całym kraju, przeprowadzona została symulacja wyborów parlamentarnych w ramach programu edukacyjnego "Młodzi głosują". Jego celem było  zachęcenie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego udziału w wyborach.

      W szkole w Zabielu wybory odbyły się w środę, 09. października 2019r.

      W ramach programu uczniowie przygotowali i przeprowadzili w swoich szkołach symulację wyborów na wzór wyborów powszechnych. W szkole powołana została młodzieżowa komisja wyborcza, której zadaniem było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Przygotowany został także lokal wyborczy - w świetlicy szkolnej. Organizatorzy projektu "Młodzi głosują" przygotowali karty wyborcze, na których umieszczone były nazwy rzeczywistych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach powszechnych. Do udziału w wyborach zachęcani byli uczniowie klas VI, VII i VIII. Po wyborach uczniowie sporządzili protokoły, zawierające informacje o wynikach i frekwencji .

      Dzięki programowi „Młodzi głosują”  uczniowie doświadczyli, jak wygląda proces wyborczy, jaki wpływ na wynik wyborów ma ich decyzja o udziale w nich i oddany przez nich głos. Uczniowie wiedzą, że oddany głos może zaważyć na wyniku wyborów, dlatego też udział w projekcie zwiększa szansę na to, że jako osoby dorosłe będą brać w nich udział.

      Uczniowie zaangażowani w projekt prowadzili też kampanie profrekwencyjne, w ramach których zachęcali uczniów do udziału w wyborach -  przygotowali gazetkę szkolną z hasłami, informacjami na temat wyborów.

      Organizatorzy podkreślają, że „projekt "Młodzi głosują" nie jest formą agitacji politycznej i zależy im wyłącznie na angażowaniu młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie. "Dlatego też wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne – najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny".

    • Rada Samorządu Uczniowskiego
     • Rada Samorządu Uczniowskiego

     • W wyniku wyborów z dnia 04. października 2019r. w skład Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zabielu wchodzą następujący uczniowie:

      Przewodnicząca - Kopacz Natalia

      Z-ca przewodniczącej - Bednarczyk Milena

      Sekretarz - Ałajko Wojciech

      Skarbnik - Przytuła Katarzyna