• Świąteczne życzenia...
     • Świąteczne życzenia...

     • Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,
      że każdy wszystko usłyszy:
      I sanie w obłokach mknące,
      I gwiazdy na dach spadające,
      A wszędzie to ufne czekanie ?
      Czekajmy - dziś cud się stanie

       

       

      W tych wyjątkowych dniach

      Świąt Bożego Narodzenia,

      życzymy wiele zadowolenia

      i sukcesów z podjętych wyzwań.

      Niech w nadchodzącym

      Nowym 2022 Roku

      szczęście i pomyślność

      nigdy Was nie opuszczą,

      a wiara codziennie dodaje sił i energii

      do realizacji nowych pomysłów.

      Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Zabielu

     • Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabielu w sprawie nauki zdalnej w klasach I-VIII od 20.12.2021r. do 09.01.2022r.

     • ZARZĄDZENIE NR 32/2021

      Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabielu

      z dnia 15 grudnia 2021 roku

       

      w sprawie nauki zdalnej w klasach I-VIII.

      Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w  sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Zabielu zarządza co następuje:

      § 1.

      1. Od dnia 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r. ograniczone będzie funkcjonowanie szkoły. Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w klasach I-VIII realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
      2. Okres nauki zdalnej dotyczy 3 dni poprzedzających święta, od 20 do 22 grudnia 2021r. oraz 3 dni po świętach od 3 do 5 stycznia 2022r. . Dzień 7 stycznia jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Zabielu.

      2. Ograniczenie nie dotyczy przedszkola i oddziałów przedszkolnych, które pracują bez zmian.

      3. W czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I-III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tym czasie, na wniosek rodzica, szkoła umożliwia opiekę świetlicową.

          (załącznik nr 1)

      4. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

      4. Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z nauczycielami wspierającymi i mogą prowadzone być konsultacje indywidualne lub grupowe z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas ósmych.

      § 2.

      1. W dniach nauki szkolnej uczniowie winni realizować podstawę programową kształcenia ogólnego.
      2. Obowiązuje nadal dotychczasowy tygodniowy plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
      3. W celu zapewnienia każdemu uczniowi i rodzicowi możliwości kontaktu, nauczyciel planuje terminy swoich konsultacji i przekazuje informację uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Nauczyciele planują w jakich godzinach będą dyspozycyjni, by odpowiadać na wiadomości przesyłane przez uczniów i rodziców.
      4. Wychowawca jest zobowiązany upewnić się, że każdy jego wychowanek ma dostęp do sprzętu komputerowego oraz internetu. Przekazuje Dyrektorowi szkoły informację o uczniach, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu lub stałego dostępu do Internetu.

      § 3.

      Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Zabielu.

      § 4.

      Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie WWW szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny.

      § 5.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.12.2021r.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabielu

                                                                                                    Ewa Lipnicka

       

       

      ……………………………………..                                                                      Załącznik nr 1

      Imię i nazwisko rodzica

       

      ……………………………………..

      Imię i nazwisko dziecka

       

      ……………………………………….

      Grupa/oddział

       

                                                                                 Dyrektor

                                                                             Szkoły Podstawowej w Zabielu

       

      WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ

       

      Na podstawie §4 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wnioskuję o objęcie mojego dziecka opieką w świetlicy szkolnej w dniach   ………………………………….………………         

                                       

      ……………………………………

      Podpis rodzica