• "Myślę, więc nie śmiecę" - akcja Sprzątanie Świata - Polska 2021.

     • Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Zabielu przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Sprzątnie Świata – Polska 2021”. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę”. Finał akcji przypada w dniach 17-19 września.
       

      Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2021” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, a także promowanie ograniczenia wytwarzanych odpadów.
      Wychodząc na spacer bardzo często zauważamy porzucone plastikowe butelki, woreczki i reklamówki foliowe oraz jednorazowe kubeczki.
      Plastikowe odpady stały się jednym z problemów cywilizacyjnych, aby z nimi walczyć, wystarczy zacząć od siebie zmieniając swoje nawyki i przyzwyczajenia.

       

      Mając na uwadze tegoroczne hasło, szczególnie zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych tworzyw sztucznych. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które w perspektywie czasu, wielokrotnie powtarzane mogą poprawić życie na naszej planecie.

    • Zajęcia wspomagające w naszej szkole - informacje dla Rodziców
     • Zajęcia wspomagające w naszej szkole - informacje dla Rodziców

     • Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że w okresie od 13.09 2021r. do 22.12.2021r. zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. Poniższa tabela przedstawia przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających:

      Lp. Przedmioty

       1. Język polski

       2. Matematyka

       3. Język angielski

      Zajęcia wspomagające będą  odbywały  się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Terminy zajęć będą podane do wiadomości po uzgodnieniu z nauczycielami.

      Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie, którą przesyłam w załączeniu. Deklaracja jest także dostępna na stronie internetowej zsszabiele.edupage.org i w sekretariacie szkoły. Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2021r.

      Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.

       

                                                          Dyrektor szkoły

                                                                                                               Ewa Lipnicka