• Wakacje - czas start!
     • Wakacje - czas start!

     • Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, wysiłku, ale także sukcesów i radości. Są one zasługą zarówno Was Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli.

      Z okazji zakończenia roku szkolnego całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkoły życzę wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

      Wam Drodzy Uczniowie życzymy wielkiej przygody, niewyczerpanych pokładów energii i uśmiechu na co dzień. Obyście w kolejnym roku szkolnym wrócili z zapasem sił, gotowi do podjęcia nowych zadań, realizacji marzeń i planów.

     • Bądźcie ostrożni w czasie wakacji!

     • O czym należy pamiętać, aby wakacje kojarzyły się tylko z beztroską i dobrą zabawą?

      1. Kontakt z rodziną – zawsze należy informować rodziców/bliskich, gdzie się przebywa i z kim oraz mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy, zwłaszcza podczas wypraw w góry.

      2. Bezpieczne miejsca na zabawę – niezależnie czy wypoczywamy nad wodą, w górach czy w mieście, bardzo ważne jest żeby wybierać miejsca strzeżone (baseny, kąpieliska), bezpieczne, oznakowane szlaki górskie, a w mieście spędzać czas na zabawie w specjalnie wyznaczonych miejscach oddalonych od ruchliwych ulic czy torów kolejowych.

      3. Bezpieczeństwo w ruchu ulicznym – w przypadku wycieczek rowerowych, przejażdżek na rolkach, deskorolkach czy hulajnogach – należy pamiętać o specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, ścieżkach rowerowych i zachować szczególną ostrożność poruszając się w pobliżu jezdni. Podróżując samochodem, zawsze zapinajmy pasy.

      4. Bezpieczeństwo na drodze – zawsze należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W mieście należy chodzić wyłącznie po chodniku, a poza miastem – poboczem, lewą stroną drogi. Przechodząc przez jezdnię, wybieramy tylko miejsca do tego wyznaczone, a przed wejściem na jezdnię uważnie rozglądamy się w obie strony i sprawdzamy, czy nie nadjeżdża jakiś pojazd. Pamiętajmy też o noszeniu odblasków!

      5. Nie ufaj nieznajomym – nigdy nie należy korzystać z propozycji podwiezienia przez nieznajomą osobę oraz nie przyjmować poczęstunków od przypadkowo poznanych osób.

      6. Uwaga na ogień – ognisko należy rozpalać tylko w miejscach wyznaczonych, pod opieką osób dorosłych. Przebywając w domu, należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych i gazowych.

      7. Uwaga na słońce – przebywając na słońcu należy zachować umiar, nosić nakrycia głowy i okulary przeciwsłoneczne, a także stosować odpowiednie kremy z filtrami.

      8. Czujność i ostrożność – pamiętajmy o prawidłowych nawykach, takich jak: przechowywanie portfela w wewnętrznych kieszeniach, trzymanie torebki przed sobą, unikanie tłoku (często sztucznie tworzonego przez kieszonkowców) oraz informowanie pracowników ochrony/osób dorosłych o pozostawionych bez właściciela czy podejrzanych pakunkach.

      9. Internet – tutaj także nie należy ufać nieznajomym, umawiać się z nimi na spotkania czy podawać wrażliwych informacji, takich jak adres zamieszkania czy informacje o tym, czy jesteśmy sami w domu.

      10.Telefony alarmowe – warto zawsze mieć przy sobie, wpisane w telefon komórkowy, najważniejsze numery telefonów oraz kontakt do najbliższej osoby, zapisany jako ICE (ang. In case of emergency, pol. w nagłym wypadku) – w razie potrzeby ułatwi to szybki kontakt z właściwą osobą.

      źródło: newsrm.tv

     • Szanowni Państwo,  Drodzy Uczniowie

     • W związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 informujemy, że w dniu 26.06.2020 r. o godzinie 9.00  istnieje możliwość osobistego odbioru świadectw na spotkaniu z wychowawcą.

      Wchodzimy wejściem głównym do szkoły, a następnie przechodzimy do sal lekcyjnych:

      Klasa 1 sala nr 7

      Klasa 2 sala nr 2

      Klasa 3 sala nr 1

      Klasa 4/5 sala nr 14

      Klasa 6/7 sala nr 19

      Klasa 8 sala nr 8

       W trosce o zdrowie nas wszystkich prosimy o punktualne przybycie na spotkanie z wychowawcą wszystkich chętnych uczniów i zastosowanie się do obowiązujących zasad:

      - rodzice i opiekunowie dzieci pozostają przed wejściem do budynku szkoły,

      - ponieważ należy zachować środki bezpieczeństwa związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, bardzo prosimy, aby do budynku szkoły dzieci wchodziły pojedynczo i nie grupowały się przed szkołą,

      - uczniowie zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz zdezynfekowania dłoni tuż po wejściu do szkoły, 

       

      Uczniowie, którzy nie przybędą na spotkanie mogą odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły w następującym terminie:

      29.06.2020 r. – poniedziałek w godz. 8.00 – 14.00 lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym – 862783014

       

    • Sukces matematyczny Wiktora!!!
     • Sukces matematyczny Wiktora!!!

     • Miło nam poinformować, że uczeń klasy IV Wiktor Duda zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" Gratulujemy!!!

      Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

     • Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych

     • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:

      • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
      • oddziału dwujęzycznego,
      • oddziału międzynarodowego,
      • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
      • oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,

      oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą do dnia poprzedzającego przeprowadzenie w I terminie, odpowiednio sprawdzianu kompetencji kierunkowych, predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 3-5 harmonogramu. Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

      UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

      Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu
      Do 4 sierpnia 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)

      Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
      12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

      Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
      19 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

      UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

      Dodatkowe terminy składania dokumentów

      Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.

      W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

      W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

      Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

      Bez rekrutacji uzupełniającej

      W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

      Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

      Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

       

     • PROWADZENIE I OCENIANIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ OD 25 MARCA 2020

     • 1. Szkoła w prowadzeniu nauki zdalnej:
      - zwraca szczególną uwagę na równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym
      dniu,
      - uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów,
      - przestrzega zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

      2. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów wskazanych przez nauczyciela, w szczególności rekomendowanych przez MEN (platformy edukacyjne), CKE, OKE a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów TV i PR. Głównym narzędziem pracy zdalnej w Szkole Podstawowej w Zabielu jest e-dziennik i Messenger .

      3. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (lub innego sposobu po ustaleniu z dyrektorem szkoły).

      4. Uczeń ma obowiązek:
      - systematycznego uczestniczenia w kształceniu na odległość,
      - wykonywania wskazanych do samodzielnej realizacji zadań w domu,
      - podejmowania aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia,
      - posiadania swojego konta w dzienniku elektronicznym,
      - założenia konta użytkownika na wybranej przez nauczyciela platformie edukacyjnej, jeśli pozwalają na to możliwości techniczne i posiadany w domu sprzęt.

      5. Komunikacja między nauczycielem a uczniem i rodzicem odbywa się głównie poprzez dziennik elektroniczny, Messenger, pocztę elektroniczną oraz telefonicznie.

      6. Uczeń oraz jego rodzice na bieżąco mogą monitorować osiągnięcia edukacyjne poprzez dostęp do dziennika elektronicznego.

      7. Uczeń oraz rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela z prośbą o dodatkowe uzasadnienie otrzymanej przez ucznia oceny.

      8. W przypadku niedostępności wymienionych w pkt 5 formy komunikacji uczeń i jego rodzice są zobowiązani do kontaktu z dyrektorem szkoły w celu zorganizowania alternatywnego źródła komunikowania się.

      9. Wychowawca klasy wspiera i pomaga swoim wychowankom w trudnościach w czasie kształcenia na odległość. Wychowawca klasy także udziela stosownych porad rodzicom swoich wychowanków.

      10. Nauczyciel może zrezygnować z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, form sprawnościowych, doświadczalnych i praktycznych na rzecz form pisemnych.

      11. Zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów regulowane są przez dotychczasowe Przedmiotowe Systemy Oceniania.

      12. Formy prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki, prace klasowe, zadania domowe i inne) oraz ich ocena są realizowane zgodnie z zapisami w Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (terminy dotyczące: zapowiadania prac pisemnych, poprawy, zaliczania w przypadku nieobecności ucznia, poprawy przez nauczyciela itp.).

      13. Sposób i terminy przesyłania prac określa nauczyciel z uwzględnieniem możliwości technicznych uczniów.

      14. Nauczyciel może także monitorować postępy uczniów poprzez platformy edukacyjne.

      15. Nauczyciel zachowuje w miarę możliwości technicznych ocenione prace uczniów.

       

      Oceniania zachowania w czasie nauki zdalnej

      1. W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 czasowo zawiesza się stosowanie dotychczasowego  regulaminu  oceniania zachowania uczniów od dnia 12.03.2020r., biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie od tego czasu mają mniejszą możliwość  otrzymywania zarówno uwag pozytywnych, jak i negatywnych.

      2.Wychowawca, wystawiając końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia, bierze pod uwagę:

      • Ocenę śródroczną zachowania
      • Zachowanie ucznia podczas zajęć przeprowadzonych w szkole w II półroczu w okresie od 03.02.2020r.  do 11.03.2020r. (zapisy w zeszycie uwag)
      • Zachowanie ucznia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uwzględniając w szczególności:
       • Uczestnictwo w zdalnym nauczaniu – frekwencja na zajęciach, zaangażowanie, sumienność, wywiązywanie się z powierzonych obowiązków (np. potwierdzanie otrzymywania wiadomości poprzez komunikatory, odpowiadanie na pytaniainformacja zwrotna).
       • Systematyczne i terminowe odsyłanie zadanych prac nauczycielowi.
       • Przestrzeganie zasad savoirvivre podczas komunikacji zdalnej (powitanie, podpisanie się imieniem i nazwiskiem itp.). Dbałość o piękno mowy ojczystej. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej – np. nie zakłócanie zajęć lekcyjnych prowadzonych on-line, przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość;
       • Usprawiedliwianie nieobecności n nauczaniu zdalnym przez ucznia/rodzica.
       • Niesienie pomocy innym, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, tworzenie grup wsparcia wśród społeczności szkolnej.
       • Przygotowanie miejsca pracy do nauki.

      3. Zachowanie ucznia podczas nauczania zdalnego ustala wychowawca, uwzględniając uwagi pozytywne i negatywne wszystkich uczących nauczycieli. Jest ona ostateczna.

      • podczas oceniania realizowania obowiązków wynikających z nauczania zdalnego należy uwzględnić indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia oraz szczególne sytuacje rodzinne.

       

       

      Aneks do WSO został opracowany przez zespoły przedmiotowe w formie e-konsultacji.

      O wyżej wymienionych zmianach uczniowie i rodzice zostaną poinformowani poprzez stronę internetową szkoły