• Świąteczne życzenia...
     • Świąteczne życzenia...

     • Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,
      że każdy wszystko usłyszy:
      I sanie w obłokach mknące,
      I gwiazdy na dach spadające,
      A wszędzie to ufne czekanie ?
      Czekajmy - dziś cud się stanie

       

       

      W tych wyjątkowych dniach

      Świąt Bożego Narodzenia,

      życzymy wiele zadowolenia

      i sukcesów z podjętych wyzwań.

      Niech w nadchodzącym

      Nowym 2022 Roku

      szczęście i pomyślność

      nigdy Was nie opuszczą,

      a wiara codziennie dodaje sił i energii

      do realizacji nowych pomysłów.

      Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Zabielu

     • Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabielu w sprawie nauki zdalnej w klasach I-VIII od 20.12.2021r. do 09.01.2022r.

     • ZARZĄDZENIE NR 32/2021

      Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabielu

      z dnia 15 grudnia 2021 roku

       

      w sprawie nauki zdalnej w klasach I-VIII.

      Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w  sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Zabielu zarządza co następuje:

      § 1.

      1. Od dnia 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r. ograniczone będzie funkcjonowanie szkoły. Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w klasach I-VIII realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
      2. Okres nauki zdalnej dotyczy 3 dni poprzedzających święta, od 20 do 22 grudnia 2021r. oraz 3 dni po świętach od 3 do 5 stycznia 2022r. . Dzień 7 stycznia jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Zabielu.

      2. Ograniczenie nie dotyczy przedszkola i oddziałów przedszkolnych, które pracują bez zmian.

      3. W czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I-III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tym czasie, na wniosek rodzica, szkoła umożliwia opiekę świetlicową.

          (załącznik nr 1)

      4. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

      4. Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z nauczycielami wspierającymi i mogą prowadzone być konsultacje indywidualne lub grupowe z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas ósmych.

      § 2.

      1. W dniach nauki szkolnej uczniowie winni realizować podstawę programową kształcenia ogólnego.
      2. Obowiązuje nadal dotychczasowy tygodniowy plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
      3. W celu zapewnienia każdemu uczniowi i rodzicowi możliwości kontaktu, nauczyciel planuje terminy swoich konsultacji i przekazuje informację uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Nauczyciele planują w jakich godzinach będą dyspozycyjni, by odpowiadać na wiadomości przesyłane przez uczniów i rodziców.
      4. Wychowawca jest zobowiązany upewnić się, że każdy jego wychowanek ma dostęp do sprzętu komputerowego oraz internetu. Przekazuje Dyrektorowi szkoły informację o uczniach, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu lub stałego dostępu do Internetu.

      § 3.

      Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Zabielu.

      § 4.

      Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie WWW szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny.

      § 5.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.12.2021r.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabielu

                                                                                                    Ewa Lipnicka

       

       

      ……………………………………..                                                                      Załącznik nr 1

      Imię i nazwisko rodzica

       

      ……………………………………..

      Imię i nazwisko dziecka

       

      ……………………………………….

      Grupa/oddział

       

                                                                                 Dyrektor

                                                                             Szkoły Podstawowej w Zabielu

       

      WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ

       

      Na podstawie §4 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wnioskuję o objęcie mojego dziecka opieką w świetlicy szkolnej w dniach   ………………………………….………………         

                                       

      ……………………………………

      Podpis rodzica

     • "Myślę, więc nie śmiecę" - akcja Sprzątanie Świata - Polska 2021.

     • Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Zabielu przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Sprzątnie Świata – Polska 2021”. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę”. Finał akcji przypada w dniach 17-19 września.
       

      Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2021” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, a także promowanie ograniczenia wytwarzanych odpadów.
      Wychodząc na spacer bardzo często zauważamy porzucone plastikowe butelki, woreczki i reklamówki foliowe oraz jednorazowe kubeczki.
      Plastikowe odpady stały się jednym z problemów cywilizacyjnych, aby z nimi walczyć, wystarczy zacząć od siebie zmieniając swoje nawyki i przyzwyczajenia.

       

      Mając na uwadze tegoroczne hasło, szczególnie zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych tworzyw sztucznych. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które w perspektywie czasu, wielokrotnie powtarzane mogą poprawić życie na naszej planecie.

    • Zajęcia wspomagające w naszej szkole - informacje dla Rodziców
     • Zajęcia wspomagające w naszej szkole - informacje dla Rodziców

     • Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że w okresie od 13.09 2021r. do 22.12.2021r. zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. Poniższa tabela przedstawia przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających:

      Lp. Przedmioty

       1. Język polski

       2. Matematyka

       3. Język angielski

      Zajęcia wspomagające będą  odbywały  się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Terminy zajęć będą podane do wiadomości po uzgodnieniu z nauczycielami.

      Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie, którą przesyłam w załączeniu. Deklaracja jest także dostępna na stronie internetowej zsszabiele.edupage.org i w sekretariacie szkoły. Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2021r.

      Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.

       

                                                          Dyrektor szkoły

                                                                                                               Ewa Lipnicka

    • WITAJ SZKOŁO!!!!!!!
     • WITAJ SZKOŁO!!!!!!!

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabielu informuje, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 rozpoczniemy o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele św. Jana Ewangelisty w Zabielu. Po mszy  przechodzimy do szkoły, gdzie odbędzie się spotkanie z dyrektorem na sali gimnastycznej, a następnie odbędą się spotkania z wychowawcami.

      „0” – sala nr 4

      Kl. I – sala nr 2

      Kl. II i II – sala nr 1

      Kl. IV i V – sala nr 14

      Kl. VI i VII – sala nr 8

      Kl. VIII – sala nr 19

                                                                                                                                                     Dyrektor szkoły

                                                                                                               Ewa Lipnicka

     • Sukces matematyczny Wiktora Dudy !!!

     • Miło nam poinformować, że uczeń klasy V - Wiktor Duda uzyskał bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" Gratulujemy!!! 

      Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

     • Nauka zdalna do 18 kwietnia.

     • Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami.

      Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

    • Wielkanoc 2021
     • Wielkanoc 2021

     •  

      Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

      przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

      Radosnego, wiosennego nastroju,

      serdecznych spotkań w gronie rodziny

      i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja".

     • Misterium Wielkiej Nocy pt. „Chrystus Zmartwychwstały Alleluja”

     • W dniu 19.03.2021r. w Szkole Podstawowej w Zabielu odbyło się Misterium Wielkiej Nocy pt. „Chrystus Zmartwychwstały Alleluja” z udziałem klas 0-III. Scenariusz przedstawienia opierał się o Ewangeliczne opisy scen związanych ze zmartwychwstaniem, przeplatane tradycyjnymi pieśniami wielkanocnymi. Dzieci swoim strojem i postawą przeniosły nas do wydarzeń w Jerozolimie i wprowadziły w nastrój świąteczny. Inscenizacja została przygotowana pod opieką pań: Bożena Białowąs, Małgorzata Dawid, Agnieszka Podsiad.

     • Informacja dla Rodziców Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego

     • SZANOWNI PAŃSTWO

      Od 27.03 (sobota), na terenie kraju obowiązywać będą nowe obostrzenia, zgodnie z którymi zamknięte zostają przedszkola i żłobki. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych.

      W związku z tym, zwracam się z prośbą do rodziców pracujących w zawodach medycznych i porządkowych – żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej, o złożenie wniosku chęci skorzystania z opieki przedszkolnej dyrektorom placówek, do których dotychczas uczęszczały dzieci.

      Jednocześnie przypominam, że rodzice dzieci, które muszą zostać w domu, będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

      Dyrektor Szkoły

      Ewa Lipnicka

    • Wiosenna przerwa świąteczna
     • Wiosenna przerwa świąteczna

     • Wiosenna przerwa świąteczna:

      1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r.

      Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

      31 marca 2021r. (środa) i 7 kwietnia 2021r. ( środa)

     • Uwaga - zdalne nauczanie w klasach I-VIII

     • Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych – klasy I-VIII.

      Oddział wychowania przedszkolnego  i punkt przedszkolny pracuje bez zmian z zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

     • BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII ZIMOWYCH

     • Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania:

      Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną.
      Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!

      • Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;
      • Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;
      • Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie drzew;
      • Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź w poprzek toru;
      • Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;
      • Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób;
      • Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo;
      • Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;
      • Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała;
      • Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się pod Twoim ciężarem;
      • Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy;
      • Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;
      • Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.

      Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć się zimową aurą oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie.

       źródło:

      https://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/aktualnosci/50036,Bezpieczenstwo-podczas-ferii-zimowych.html

     • Wesołych Świąt!!!

     • Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, że każdy wszystko usłyszy: i sanie w obłokach mknące, i gwiazdy na dach spadające, a wszędzie to ufne czekanie… Czekajmy - dziś cud się stanie.

      Na zbliżające się świąteczne dni, wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym, a w Nowym Roku wiary w lepsze jutro życzy -

      Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej w Zabielu

     • Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 r.

     • W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19.