Nawigacja

Olej opałowy 2017

Przetargi

Olej opałowy 2017

Zabiele, dnia 12 grudnia 2016 r.

 

 

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

 

 Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu

Zabiele 110

18-500 Kolno

tel. (086) 278-30-14

Godziny urzędowania : pn-pt 8:00-15:00

 

 

zaprasza do składania ofert na:

 

Dostawę oleju opałowego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego

 

 • Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 35 000 litrów oleju opałowego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, zgodnie z poniższymi parametrami:

Gęstość w temp. 15°C

g/cm3

0,83

Lepkość kinematyczna w temp 20°C

mm2/s

3,5

Temperatura zapłonu

° C

60

Temperatura płynięcia

° C

-30

Zawartość wody 

mg/kg

55

Zawartość siarki

% m/m

0,07

Wartość opałowa

MJ/kg

42,6

 

Uwaga: Ilość oleju może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych determinujących konieczność ogrzewania pomieszczeń szkoły.

 

Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego u Dostawcy, w terminie 24 h od złożenia zamówienia (pismo, fax, telefon).

Dostawca zobowiązany jest dostarczać olej opałowy posiadający aktualne atesty, które należy załączać do każdorazowej dostawy.

Realizacja zamówienia będzie wg cen regulowanych,  w zależnych od wahań  na rynku paliwowym. Przy każdorazowej dostawie oddzielnie cena 1 litra oleju opałowego składać się będzie z następujących elementów:

 • aktualna cena producenta netto (zł/litr) umieszczona w oficjalnym cenniku hurtowym paliw obowiązującym na dzień zamówienia, publikowanym na oficjalnych stronach internetowych producenta oferowanego oleju opałowego
 • plus stała marża handlowa lub minus upust (stały/a przez cały okres realizacji zamówienia, zawierający wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową)  w zł doliczona lub odliczona do dostawy jednostkowej za 1 litr
 • Do ceny dolicza się 23 % VAT.

 

 • Rodzaj zamówienia: dostawa

 

 • Termin realizacji zamówienia

 Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

 • Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu, 18‑500 Kolno, Zabiele 110.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

 • Ewa Lipnicka – dyrektor szkoły

 

 • Miejsce i termin składania ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w niniejszym zaproszeniu należy złożyć w sekretariacie szkoły – do dnia 27.12.2016 r. godz. 1100.

 

Wykonawca przedkłada dokumenty w kopercie:

 • zaadresowanej do zamawiającego na adres podany na wstępie
 • posiadającej oznaczenie:

„Oferta na dostawę oleju opałowego

 • posiadającej nazwę i adres oferenta

 

 • Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadania wiedzy i doświadczenia;
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia
 2. Wraz z ofertą należy złożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • dokumenty poświadczające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (koncesja na obrót paliwami płynnymi lub inny dokument),
  • wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia,
 3. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Oświadczenia należy złożyć w oryginale a dokumenty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

VIII.  Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
 2. Przy obliczeniu ceny oferty należy uwzględnić ceny sprzedaży paliwa obowiązujące u producenta w dniu 10 grudnia 2016 r.
 3. W formularzu cenowym należy obliczyć cenę 1 litra paliwa brutto po pomniejszeniu o proponowany upust.
 4. Upust w określonej przez Wykonawcę wysokości będzie obowiązywał przez cały okres, na który zostanie zawarta umowa.

 

 • Kryterium oceny ofert

Ustala się, że kryterium oceny ofert będzie, po spełnieniu wymaganych warunków cena z podatkiem VAT – 100 %

 

Cena powinna również uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

X.      Warunki płatności

 1. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktur.

 

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Formularz cenowy
 3. Projekt umowy

 

 

Zalaczniki_olej_opalowy.zip

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Zabielu
  Zabiele110, 18-500 Kolno, woj. podlaskie
 • (86)2783014

Galeria zdjęć